telefon: +420 602 267 762, email:
Komplexní péče o Vaši plochou střechu

Seznámení se s projektovou dokumentací (je-li k dispozici), skladbou střešního pláště a všech souvisejících návazností

Kontrola stavu a těsnosti hydroizolační vrstvy

- ODBORNÁ VIZUÁLNÍ KONTROLA

- KONTROLA TĚSNOSTI A PROVEDENÍ VŠECH SPOJŮ

- CELOPLOŠNÁ KONTROLA TĚSNOSTI HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY

- MÍSTA SE ZJIŠTĚNÝM DEFEKTEM JSOU OZNAČENA VYSOCE REFLEXNÍM SPREJEM PRO NÁSLEDNÉ SNADNÉ VYHLEDÁNÍ A OPRAVU

- KONTROLA PROVEDENÍ VŠECH DETAILŮ, PROSTUPŮ, STŘEŠNÍCH VTOKŮ, CHRLIČŮ A BEZPEČNOSTNÍCH PŘEPADŮ APOD.

Z průběhu provádění kontroly je pořizována podrobná fotodokumentace

Kontrola stavu klempířských prvků

Orientační kontrola správné aplikace mechanického kotvení (je-li hydroizolační vrstva mechanicky kotvená) z hlediska vzdálenosti kotevních prvků, jejich četnosti, umístění apod.

V případě jiného způsobu fixace hydroizolační vrstvy proti sání větru bude postupováno individuálně (přitěžovací vrstvy, lepení, podtlakový systém, apod.)

Kontrola a zaznamenání případného výskytu nečistot, náletů, nánosů a cizích předmětů

Vyhotovení kontrolního protokolu s výčtem zjištěných vad, defektů a poruch včetně jejich lokalizace, s odborným doporučením provedení oprav

Cenovou nabídku na míru vypracujeme obratem na základě Vaší poptávky

Navíc oproti jednorázové kontrole plochých střech individuální dojednání dle požadavku zákazníka ohledně četnosti kontrol a vybraných činností (běžně nabízeny kontroly v intervalu 6 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců atd.)

Vedení evidence všech realizovaných kontrol a oprav

Zvýhodněné cenové podmínky pro uzavřené kontrakty na pravidelné kontroly plochých střech

Informativně – související norma: Cykly obnovy a kontrol dle ČSN 73 1901 (Navrhování střech – Základní ustanovení), Příloha H

Cenovou nabídku na míru vypracujeme obratem na základě Vaší poptávky

Nabídka okamžité opravy mechanického poškození hydroizolační vrstvy menšího charakteru (průrazy, defekty ve spojích apod.), aby bylo zabráněno dalším způsobeným škodám vlivem zatékání srážkové vody těmito defekty

Nabídka okamžité opravy jiných defektů menšího charakteru (tmelení prostupů, ukončení hydroizolační vrstvy na svislých částech apod.)

Nabídka rychlého zajištění oprav ostatních vad a poruch rozsáhlejšího charakteru (velké množství defektů hydroizolační vrstvy, nové opracování prostupů či detailů, nové opracování atik a opravy přechodů vodorovná/ svislá část, kompletní nové tmelení např. stěnových obvodových lišt, všech prostupů apod.)

Nabídka oprav hydroizolační vrstvy a nebo střešního pláště lokálního a případně i celkového charakteru včetně výměny či nové aplikace vrstev tepelně izolačních, separačních apod.

Aplikace vždy v souladu s konstrukčními a technologickými předpisy daných výrobců

Cenovou nabídku na míru vypracujeme obratem na základě Vaší poptávky

Nabídka okamžité údržby ploché střechy

Vyčištění (zprůchodnění) střešních vtoků, chrličů, úžlabí, žlabů či svodů

Vyčištění ploché střechy (odstranění náletů, nánosů, cizích předmětů apod.)

Informativně – související norma: Související norma ČSN 73 1901-1 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení, Příloha B

Cenovou nabídku na míru vypracujeme obratem na základě Vaší poptávky

Po provedené kontrole je vždy vypracován písemný protokol o provedené kontrole s výčtem zjištěných vad, poruch a defektů a s jejich lokalizací

V protokolu je rovněž uvedeno odborné doporučení ohledně odstranění zjištěných vad, poruch a defektů, případných oprav a údržby

Doporučení jsou přehledně rozdělena dle závažnosti a časové naléhavosti, zákazník tak obdrží jasnou informaci, které vady je třeba odstranit okamžitě, které s určitým časovým odstupem a které lze naplánovat s větším předstihem a například si pro ně vytvořit odpovídající finanční rezervu

Objednavateli je vedle vypracovaného Kontrolního protokolu předána i kompletní pořízená fotodokumentace z provedené kontroly

Cenovou nabídku na míru vypracujeme obratem na základě Vaší poptávky

Výběr z referencí
GDPR VOP